Privacy statement Sekisui Eslon B.V. 

Inleiding

Privacy is voor Sekisui Eslon B.V. (hierna “Sekisui Eslon”) van groot belang. Zij gebruikt persoonsgegevens op een nette en veilige manier. In deze privacystatement legt zij uit hoe zij omgaat met privacy, welke gegevens zij verwerkt en met welk doel. Ook staat in deze privacy statement informatie over de rechten van betrokkene.

Vragen of klachten over privacy kunnen gesteld worden aan de heer R. Vernaus (rvernaus@eslon.nl) de betrokkene kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Deze versie is laatst gewijzigd op 23 mei 2018.


Identiteit

Sekisui Eslon B.V. is: de besloten vennootschap Sekisui Eslon B.V.

Metaalweg 7
6045 JB Roermond (Nederland)
KvK 13016183
rvernaus@eslon.nl


Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

Sekisui Eslon heeft zowel gegevens ter beschikking die verstrekt zijn door de betrokkene zelf alsook gegevens die verstrekt zijn door derden.

Hieronder staat een overzicht van de doeleinden waarvoor Sekisui Eslon persoonsgegevens verwerkt.

Bestelling, financieel en service

 

 

Doeleinde:

Afhandelen vragen (alleen op initiatief van een betrokkene)

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Accountnummer, Telefoonnummer,

Bestellingsnummer, Inhoud van de klacht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zolang als nodig is voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Financiële administratie (alleen bij een bestelling)

Gegevens:

Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres,

Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst / rechtmatig belang /wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Vijf jaar na de laatste bestelling, maar niet eerder dan tien jaar na het einde van het lopend boekjaar

 

 

Doeleinde:

Facturatie (alleen bij een bestelling)

Gegevens:

(Bedrijfs)naam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer,

Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst, rechtmatig belang, wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Een maand na de bestelling

 

 

Doeleinde:

Verwerking bestelling (alleen bij een bestelling)

Gegevens:

(Bedrijfs)naam, (Factuur)adres, KvK nummer, BTW-nummer,

Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Een maand na de bestelling

Doeleinde:

Service / garantie(alleen bij een bestelling)

Gegevens:

(Bedrijfs)naam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer,

Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres, bestelgeschiedenis

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst, rechtmatig belang

Bewaartermijn:

Twintig jaar na de laatste bestelling

Marketing

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, e-mailadres

Grondslag:

Toestemming

Bewaartermijn:

een maand na afmelding

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

zes maanden

Doeleinde:

CRM (alleen wanneer iemand klant wordt)

Gegevens:

Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Gebruikers ID, Telefoonnummer, NAW-gegevens

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst, rechtmatig belang

Bewaartermijn:

Vijf jaar na het beëindigen van de relatie

Doeleinde:

Retargeting

Gegevens:

Surfgedrag, E-mailadres

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Behavioural targeting

Gegevens:

Surfgedrag

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

A/B testing

Gegevens:

Surfgedrag

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

zes maanden

 

 

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

User ID, Naam, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitdrukkelijke toestemming

Bewaartermijn:

zes maanden nadat het bericht /review is verwijderd

 

 

Beveiliging

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam, Wachtwoord

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

zes maanden na het verwijderen van het account

Doeleinde:

Identiteitsverificatie

Gegevens:

Elektronische identificatiegegevens

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst/rechtmatig belang

Bewaartermijn:

zes maanden na het beëindigen van het account

 

 

Doeleinde:

Beveiliging van gegevens

Gegevens:

Wachtwoord gebruikersnaam

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

zes maanden na het verwijderen van het account

Doeleinde:

Onderhoud IT-systemen

Gegevens:

Alle informatie die is verstrekt

Grondslag:

Rechtmatig belang

Bewaartermijn:

Zolang als nodig is voor dit doeleinde

De rechten van betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens en de verwerking daarvan:


Inzage

Betrokkene mag Sekisui Eslon altijd verzoeken om inzage in zijn persoonsgegevens. Het overzicht omvat de verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingen en het doel van de verwerkingen. Sekisui Eslon kan daarvoor een wettelijke vergoeding vragen.


Wijzigen

Betrokkene heeft recht een verzoek in te dienen om zijn persoonsgegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen en afschermen


Beperken van de verwerking

Onder voorwaarden, heeft de betrokkene recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken


Bezwaar

Als Sekisui Eslon een bepaalde verwerking uitvoert op basis van het gerechtvaardigd belang van haar of een derde dan heeft betrokkene recht bezwaar te maken tegen die verwerking.


Overdracht van gegevens

Betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Sekisui Eslon verstrekt die in een gestructureerde en gangbare vorm, die eenvoudig in andere gangbare systemen te openen valt.


Intrekken toestemming

Betrokkene heeft het recht gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op die grondslag, zal Sekisui Eslon die verwerking staken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Sekisui Eslon reageert binnen één maand op een verzoek met betrekking tot deze rechten. Dergelijke verzoeken kunnen gericht worden aan de heer R. Vernaus (rvernaus@eslon.nl. Sekisui Eslon motiveert een afwijzing altijd.


Ontvangers

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.


Doorgifte aan derde land of organisatie

Het kan nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan een derde in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Regelgeving op het gebied van privacybescherming is in die landen anders dan in Nederland. Daarom maakt Sekisui Eslon gebruik van het Privacyshield ofwel de EU Model Clauses om de privacy van betrokkenen voor zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is vraag Sekisui Eslon toestemming om die persoonsgegevens door te geven naar landen zonder passend beschermingsniveau. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken. Een intrekking heeft geen terugwerkende kracht.

Door ondertekening van de privacy statement geeft betrokkene toestemming surfgedrag te delen met Google Inc en andere partijen in de USA ten behoeve van website analytics. In de USA geldt geen passend Privacyshield.


Cookies

Sekisui Eslon gebruikt Cookies om het bezoek naar haar website te analyseren en haar website op een deugdelijke wijze te doen functioneren. Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die worden geïnstalleerd in het geheugen van een apparaat (computer, telefoon, tablet) bij het bezoek aan een website. De Cookies kunnen het apparaat niet beschadigen. Met Cookies bedoelt Sekisui Eslon ook vergelijkbare technieken om informatie te verzamelen, zoals device fingerprinting.